Polityka prywatności

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Tomaha Sp Zo  o, Chudoby 77f, 03-287 Warszawa

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „statystyczne” pliki cookies, umożliwiające zbieranie anonimowych informacji na temat zachowania użytkownika w serwisie;
f) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 

Ważne informacje dotyczące ochrony danych osobowych w związku z RODO

Od 25 ma­ja na te­re­nie Unii Eu­ro­pej­skiej obo­wią­zu­je no­we, waż­ne roz­po­rzą­dze­nie zwią­za­ne z ochro­ną pry­wat­no­ści – Ogól­ne Roz­po­rzą­dze­nie o Och­ro­nie Da­nych Oso­bo­wych (w skró­cie “RODO”).

Do­tych­cza­so­we środ­ki ochro­ny da­nych oso­bo­wych w fir­mie Tomaha Sp Zo  o, Chudoby 77f, 03-287 Warszawa speł­nia­ły wy­ma­ga­nia Roz­po­rzą­dze­nia, jed­nak wraz z no­wy­mi prze­pi­sa­mi po­ja­wia się kil­ka for­mal­no­ści, któ­re mu­si­my uwzględ­nić.

 Dzia­ła­nie po Pań­stwa stro­nie nie jest wy­ma­ga­ne, za­chę­ca­my jed­nak do prze­czy­ta­nia po­niż­szej wia­do­mo­ści po­nie­waż uwa­ża­my, że ochro­na pry­wat­no­ści to te­mat waż­ny dla każ­de­go.

Jed­no­cze­śnie za­zna­cza­my, że te zmia­ny nie wpły­wa­ją na do­tych­cza­so­wą współ­pra­cę. 

 

Kto jest ad­mi­ni­stra­to­rem Pań­stwa da­nych oso­bo­wych?
Ad­mi­ni­stra­to­rem gro­ma­dzo­nych da­nych jest  Tomaha Sp Zo  o, Chudoby 77f, 03-287 Warszawa, okre­śla­na da­lej na po­trze­by ni­niej­szej po­li­ty­ki pry­wat­no­ści Ad­mi­ni­stra­to­rem Da­nych.

 Skąd ma­my Pań­stwa da­ne?

Otrzy­ma­li­śmy je od Pań­stwa pod­czas za­py­tań.

 

Ja­ki jest cel i pod­sta­wa praw­na prze­twa­rza­nia Pań­stwa da­nych oso­bo­wych przez Tomaha Sp Zo  o, ?
Prze­twa­rza­my Pań­stwa da­ne oso­bo­we, po­nie­waż jest to nie­zbęd­ne do współ­pra­cy,
w tym do:

-u­moż­li­wie­nia kon­tak­tu, tak­że dro­gą elek­tro­nicz­ną,
-
-prze­sy­ła­nie wszel­kich in­for­ma­cji zwią­za­nych z ak­tu­al­no­ścia­mi w Tomaha Sp Zo  o, po­dzię­ko­wań i ży­czeń oko­licz­no­ścio­wych,
-ob­słu­gi zgło­szeń (tak­że przez for­mu­larz kon­tak­to­wy).

Prze­twa­rza­my Pań­stwa da­ne rów­nież do ce­lów wska­za­nych po­ni­żej, na pod­sta­wie praw­nie uza­sad­nio­ne­go in­te­re­su fir­my, któ­rym jest:

-ob­słu­ga Pań­stwa próśb,

-prze­cho­wy­wa­nie da­nych do ce­lów ar­chi­wi­za­cyj­nych, oraz za­pew­nie­nie roz­li­czal­no­ści ( wy­ka­za­nia przez Nas obo­wiąz­ków wy­ni­ka­ją­cych z prze­pi­sów pra­wa).

Zgo­dę na prze­twa­rza­nie da­nych oso­bo­wych, moż­na wy­co­fać w do­wol­nym mo­men­cie.

 

Czy mu­sisz Nam po­da­wać swo­je da­ne oso­bo­we?
Pań­stwa da­ne są wy­ma­ga­ne do wy­sta­wie­nia fak­tu­ry pro­for­ma oraz fak­tu­ry Vat za usłu­gi pro­wa­dzo­ne w ra­mach  Tomaha Sp Zo  o, Chudoby 77f, 03-287 Warszawa

Pań­stwa da­ne są wy­ma­ga­ne rów­nież do prze­cho­wy­wa­nia w kwe­stii hi­sto­rii pa­cjen­ta.
Wy­ma­ga­ne da­ne oso­bo­we to: na­zwa fir­my­/i­mię na­zwi­sko, ad­res, nip, in­for­ma­cje szcze­go­ło­we za­war­te w for­mu­la­rzach zgło­sze­nio­wych.
W ce­lach bie­żą­cej ko­mu­ni­ka­cji wy­ma­ga­ny jest rów­nież: e-ma­il oraz nu­mer te­le­fo­nu.

 

Dla­cze­go stwo­rzo­no po­li­ty­kę pry­wat­no­ści i ja­kie przy­słu­gu­ją Ci pra­wa?
Po­li­ty­ka pry­wat­no­ści zo­sta­ła przy­ję­ta przez Ad­mi­ni­stra­to­ra Da­nych w tro­sce
o bez­pie­czeń­stwo da­nych oso­bo­wych, w szcze­gól­no­ści w ce­lu unie­moż­li­wie­nia do­stę­pu do nich oso­bom nie­upo­waż­nio­nym. Ad­mi­ni­stra­tor Da­nych za­pew­nia, że za­sa­dy przy­ję­te
w ni­niej­szej po­li­ty­ce pry­wat­no­ści za­pew­nia­ją wszyst­kim dar­czyń­com re­ali­za­cję upraw­nień wy­ni­ka­ją­cych z Roz­po­rzą­dze­nia Par­la­men­tu Eu­ro­pej­skie­go i Ra­dy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 ro­ku w spra­wie ochro­ny osób fi­zycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem da­nych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu ta­kich da­nych oraz uchy­le­nia dy­rek­ty­wy 95/46/WE, w szcze­gól­no­ści pra­wo wglą­du do wła­snych da­nych, pra­wo żą­da­nia ak­tu­ali­za­cji i usu­nię­cia da­nych oraz pra­wo wnie­sie­nia sprze­ci­wu w przy­pad­kach okre­ślo­nych w tym ak­cie praw­nym.
Re­ali­za­cja po­wyż­szych upraw­nień na­stę­pu­je po­przez wy­sła­nie od­po­wied­niej in­for­ma­cji na ad­res: biuro@abcterapeutyczne.pl

 

Ko­mu udo­stęp­nia­my Pań­stwa da­ne oso­bo­we?
 Tomaha Sp Zo  o, Chudoby 77f, 03-287 Warszawa- nie udo­stęp­nia Pań­stwa da­nych żad­nym in­nym podmio­tom.

Jak dłu­go prze­cho­wu­je­my da­ne oso­bo­we?
Pań­stwa da­ne oso­bo­we są prze­trzy­my­wa­ne przez okres wspoł­pra­cy z Pań­stwem, a tak­że:
- wy­ko­na­nia obo­wiąz­ków wy­ni­ka­ją­cych z prze­pi­sów pra­wa, w tym w szcze­gól­no­ści po­dat­ko­wych i ra­chun­ko­wych,
- sta­ty­stycz­nych i ar­chi­wi­za­cyj­nych,
- za­po­bie­ga­nia nad­uży­ciom i oszu­stwom.

 

Two­je da­ne oso­bo­we nie są prze­twa­rza­ne przez fir­mę  Tomaha Sp Zo  o, Chudoby 77f, 03-287 Warszawa w spo­sób zauto­ma­ty­zo­wa­ny, jak rów­nież nie pod­le­ga­ją pro­fi­lo­wa­niu.

Dba­jąc o Two­je da­ne nie na­ra­ża­my Pań­stwa na żad­ne skut­ki praw­ne, jak i bez­po­śred­ni wpływ na Two­ją oso­bę.

 

Powyższy wzór polityki cookies chroniony jest prawem autorskim, które przysługują IAB Polska. Źródło: http://wszystkoociasteczkach.pl/.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl